Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Nghệ An

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Nghệ An

11
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Nghệ An cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Vinh, 3 thị xã : Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa và 17 huyện : Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành.

Theo Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 17 tháng 09 năm 2021. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Về tách thửa đất ở và thửa đất ở có vườn, ao

1. Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000 đối với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, tỷ lệ 1/500 đối với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch trên thì căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch chia lô đất ở) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì trước khi tách thửa phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch.

2. Diện tích đất ở, kích thước cạnh tối thiểu được tách thửa.

a) Tại địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Vinh, thị trấn các huyện và các phường, xã ven biển, bãi ngang là 50 m² và chiều bám đường giao thông chính không được thấp hơn 4 m và chiều sâu thửa đất cạnh vuông góc với đường giao thông tối thiểu là 4 m;

b) Tại các địa bàn còn lại là 80 m² và chiều bám đường không được thấp hơn 4 m và chiều sâu thửa đất cạnh vuông góc với đường giao thông tối thiểu là 4 m;

c) Trường hợp tách thửa nhưng cạnh tiếp giáp mặt đường giao thông có kích thước từ 1,5m đến dưới 4,0m; trong đó: phần diện tích có cạnh tiếp giáp mặt đường chính và chiều sâu vào phía trong của thửa đất không sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở; phần diện tích còn lại của thửa đất lớn hơn hoặc bằng diện tích được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này thì được phép tách thửa.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề (có cùng mục đích sử dụng đất) để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa, kích thước các cạnh của thửa đất bằng hoặc lớn hơn kích thước các cạnh tối thiểu tại Khoản 2 Điều này thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

4. Thửa đất đang sử dụng mà có diện tích hoặc kích thước các cạnh nhỏ hơn quy định tại Khoản 2 Điều này được xem xét, cấp Giấy chứng nhận theo Quy định này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Được hình thành từ trước ngày 29/12/2007 (ngày Quyết định số 146/2007/QĐ-UBNDngày 19/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hiệu lực thi hành). Thời điểm tách thửa do UBND cấp xã xác định và chịu trách nhiệm trước pháp luật;

b) Đã xây dựng nhà ở độc lập theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp trước Quy định này.

5. Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất có nhiều mục đích sử dụng khác nhau (đất ở, đất vườn, đất ao) trong cùng thửa đất có nhà ở, mà diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích đất ở nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa, nhưng tổng diện tích của thửa đất (gồm đất ở, đất vườn, ao…) bằng hoặc lớn hơn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa quy định tại Khoản 2 Điều này và đủ điều kiện để chuyển mục đích sang đất ở thì được phép tách thửa nhưng phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng diện tích đất không phải là đất ở sang đất ở trước khi tách thửa.

6. Trường hợp thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận mà có phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng nhưng chưa có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì được tách thửa nếu đủ điều kiện theo quy định này; việc xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ trên thửa đất thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Đối với trường hợp khi tách thửa đất ở thành hai (02) hoặc nhiều thửa đất và hình thành lối đi, đường đi mới, cụ thể:

a) Trường hợp hình thành lối đi, đường đi chung thực hiện theo Điều 171 Luật Đất đai năm 2013; vị trí, kích thước, phần diện tích, chiều rộng lối đi, đường đi chung thể hiện trên văn bản (kèm theo sơ đồ) xác lập quyền sử dụng đất hạn chế giữa các bên liên quan;

b) Trường hợp có mở đường giao thông (người sử dụng đất tự nguyện trả đất hoặc tặng cho đất để mở đường giao thông, nhà nước thu hồi đất theo quy định) thì người sử dụng đất phải có sơ đồ dự kiến mở đường và được UBND cấp huyện chấp thuận bằng văn bản; theo đó, đường mới đấu nối với đường hiện trạng có mặt cắt ngang lớn hơn hoặc bằng 4m thì đường đi mới phải có mặt cắt ngang lớn hơn hoặc bằng 4m; trường hợp đường đấu nối nhỏ hơn 4m thì đường mới phải có mặt cắt ngang bằng đường hiện trạng, nhưng tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 2m;

c) Diện tích các thửa đất ở sau khi tách phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này.

Về tách thửa, hợp thửa đối với nhóm đất nông nghiệp

1. Đất trồng lúa, trồng cây hàng năm: diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 500m².

2. Đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản: diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 1.000 m².

3. Đất lâm nghiệp (đất rừng) sau khi tách thửa là 5.000m².

Các quy định tại Khoản 1, 2, 3 chỉ được thực hiện khi tách thửa để thực quyền của người sử dụng đất; không áp dụng đối với trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần diện tích thửa đất.

Điều kiện thửa đất được xem xét, tách thửa và hợp thửa

1. Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai (trừ trường hợp thực hiện phân chia di sản thừa kế và bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân).

2. Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 254 Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu theo Quy định này.

4. Thửa đất xin tách thửa không phù hợp quy hoạch đã được công bố nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để thu hồi hoặc chuyển mục đích thực hiện dự án. Trường hợp đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án mà UBND tỉnh không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây