Trang chủ Bất động sản Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Thái Bình

Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Thái Bình

31
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Thái Bình cập nhật đến 12/2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm  thành phố Thái Bình và 7 huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư.

Theo Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình ngày 01 tháng 08 năm 2022. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Diện tích tối thiểu được tách thửa dối với đất ở

Diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách được quy định cụ thể như sau:

a) Đất ở tại đô thị: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 3m;

b) Đất ở tại nông thôn: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 4m.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp

a) Đối với đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở:

a.1) Trường hợp tách diện tích đất nông nghiệp cùng với việc tách thửa đất ở: Diện tích, kích thước tối thiểu của các thửa đất ở sau khi tách được xác định theo diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất ở quy định tại khoản 1 Điều này (không quy định về diện tích tối thiểu đối với phần diện tích đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở).

a.2) Trường hợp chỉ tách diện tích đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang làm nhà ở thì diện tích, kích thước tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thực hiện theo quy định khoản 1 Điều này.

b) Đối với thửa đất nông nghiệp trong khu dân cư không trong cùng thửa đất có nhà ở: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa bằng hạn mức đất giao quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy định này và kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 4m.

c) Đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư: Chỉ cho phép thực hiện việc tách thửa theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các thửa đất thực hiện dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, việc tách thửa căn cứ vào từng dự án đầu tư cụ thể đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với các thửa đất thực hiện dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, việc tách thửa phải đảm bảo diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu của thửa đất sau khi tách theo quy định sau:

c.1) Trường hợp thửa đất giáp đường giao thông có chiều rộng nền đường đến 9m (không phải đường gom): Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa ≥ 2.000 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 20m.

c.2) Trường hợp thửa đất giáp đường giao thông có chiều rộng nền đường lớn hơn 9m: Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa ≥ 2.000 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 30m.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các thửa đất thực hiện dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, việc tách thửa căn cứ vào từng dự án đầu tư cụ thể đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với các thửa đất thực hiện dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, việc tách thửa phải đảm bảo diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu của thửa đất sau khi tách theo quy định sau:

a) Trường hợp thửa đất giáp đường giao thông có chiều rộng nền đường đến 9m (không phải đường gom):

a.1) Đối với đất thương mại, dịch vụ: Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa ≥500 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 10m.

a.2) Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đất thương mại, dịch vụ: Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa ≥ 1.000 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 15m.

b) Trường hợp thửa đất giáp đường giao thông có chiều rộng nền đường lớn hơn 9m:

b.1) Đối với đất thương mại, dịch vụ: Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa ≥ 1.000 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 30m.

b.2) Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đất thương mại, dịch vụ: Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa ≥ 1.000 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu: ≥ 30m.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2022 và thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 và Quyết định số 08/2018/QĐ-UB ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh.

Độc giả tải về các quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất :

⇓ Tải Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND

Theo duan24h.net

Đánh giá bài viết post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây